Klachtenprocedure Gold Clinics

Op 1 januari 2016 is de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) ingegaan. Deze patiëntenwet wordt gezien als een grote stap in de verbetering van de verhouding tussen zorgaanbieder en patiënt. De wet waarborgt dat patiënten kunnen vertrouwen op goede zorg en een goede, snelle en laagdrempelige afhandeling van klachten en geschillen. De wet vervangt twee wetten op dit gebied: de Kwaliteitswet zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op de naleving van de Wkkgz.

Vanaf 1 januari 2017 zijn de regels voor het indienen van een klacht over uw zorgverlener gewijzigd. Als u een klacht heeft over de geleverde zorg door uw zorgverlener kunt u terecht bij het Klachtenloket Paramedici, leden van de NVH zijn hier bij aangesloten. Een klacht kan betrekking hebben op de geleverde zorg, maar ook op de dienstverlening of organisatie van de praktijk. U kunt bijvoorbeeld het gevoel hebben onvoldoende te zijn geïnformeerd en/of is de behandeling niet verlopen als verwacht of afgesproken.

Alle medewerkers van Gold Clinics esthetische en medische kliniek streven er altijd naar om de beste resultaten te behalen en de beste service te verlenen. Als er ook maar iets is waar u ontevreden over bent horen wij dat graag. Wij nemen klachten altijd zeer serieus omdat uw goede ervaring ons veel waard is en wij ons altijd willen blijven verbeteren.

Kwaliteit en veiligheid

Transparantie en inzichtelijkheid in de gezondheidszorg is belangrijk, u als patiënt/consument moet de mogelijkheden om uw eigen behandelaar te kiezen. Echter hoe maakt u deze keuze? Bij wie kunt u het beste terecht? U wilt immers weten bij wie u in de stoel ligt en of die behandelaar de juiste opleiding en ervaring heeft. Daarvoor heeft u meer inzicht nodig in de kwaliteit van de behandelaar.

Opleiding tot huidtherapeut

De opleiding tot huidtherapeut is wettelijk erkend en daarmee is de titel huidtherapeut wettelijk beschermd en opgenomen in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG, artikel 34). Daarbij geldt voor huidtherapeuten de kwaliteitsregistratie in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP).

Wie de Hbo-opleiding Huidtherapie heeft afgerond en daarmee het bachelors diploma huidtherapie heeft behaald voldoet daarmee aan de opleidingseisen die de wet aan een huidtherapeut stelt en de huidtherapeut bevoegd maakt om om het vak uit te mogen oefenen en zelfstandig patiënten te mogen behandelen.

Kwaliteitsregister Paramedici (KP)

Naast deze bevoegdheid is het noodzakelijk om de kwaliteit doorlopend te kunnen waarborgen. Voor de huidtherapeut geldt daarom een kwaliteitsregistratie bij in het KP. Een huidtherapeut kan enkel in het register ingeschreven worden en ingeschreven blijven indien hij/zij aan alle kwaliteitscriteria voldoet. Dit houd onder anderen in dat men moet voldoen aan de werkervaringsuren eis, bij- en nascholing volgen en overige deskundigheidsbevordering zoals het deelnemen aan intercollegiaal overleg, klantervaringsonderzoek en andere kwaliteitsonderdelen.

U heeft een klacht over uw zorgaanbieder/behandelaar.

Uw zorgverlener heeft u geïnformeerd via de site van zijn/haar praktijk of via een folder in de praktijk wat u kunt doen als u ontevreden bent over de geleverde zorg. Ook is daarbij aangegeven welke procedure er geldt als u uw klacht bespreekbaar wilt maken. Voor zorgverleners aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici geldt de volgende procedure;

De eerste stap
De eerste stap is dat u een gesprek aangaat met uw zorgverlener. Het is goed mogelijk dat uw zorgverlener niet beseft dat u ontevreden bent en waarover. Er kan sprake zijn van een misverstand. Vaak leidt zo’n gesprek al tot een oplossing.

Klachtprocedure
Het kan zijn dat een gesprek geen of niet voldoende oplossing biedt. Of er is een goede reden om geen gesprek aan te willen gaan. Dan kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure. De Klachten- en geschillenregeling Paramedici biedt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Via de website van het Klachtenloket Paramedici vindt u een eenvoudig formulier en nadere uitleg om uw klacht in te kunnen dienen. Wanneer u nadere vragen hebt of er niet uitkomt, is het mogelijk om het klachtenloket via de mail of telefonisch te benaderen.

Voor vragen of meer informatie:

Klachtenloket Paramedici
e: info@klachtenloketparamedici.nl
t: 030 310 09 29 (bereikbaar van ma t/m vr 9.00 tot 12.30 uur)

De onafhankelijk klachtenfunctionaris bekijkt uw klacht, geeft desgewenst advies over het indienen van een klacht, kan helpen bij het formuleren ervan en zoekt naar een oplossing. U krijgt binnen twee weken een reactie van de klachtenfunctionaris op uw ingediende klacht. De klachtenfunctionaris zal ook contact opnemen met de betrokken zorgverlener. Uiterlijk binnen 6 weken zal de zorgverlener zijn/haar reactie/oplossing moeten aangeven over de geuite klacht.

Geschillencommissie
Als de geboden oplossing of de wijze waarop de klacht is afgehandeld voor u onbevredigend is, kunt u terecht bij de geschillencommissie. Die staat onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. De commissie probeert alsnog tot een oplossing te komen. Een uitspraak van de geschillencommissie is bindend, zowel voor de zorgverlener als voor u. In bepaalde gevallen kan de commissie een schadevergoeding toekennen. Ook het indienen van een geschil gaat via de website van het Klachtenloket Paramedici, daar vindt u een eenvoudig formulier en nadere uitleg.

Kosten
Een klacht indienen kost u niets. Wilt u een oordeel van de geschillencommissie? Dan betaalt u 50 euro griffierechten als tegemoetkoming in de kosten. Als u ook een schadevergoeding eist, is dit 100 euro. Deze kosten moet u betalen, ongeacht of u al dan niet in het gelijk wordt gesteld. In uitzonderlijke gevallen kan de commissie de verplichting tot een bijdrage kwijtschelden.

Als u er niet uitkomt met deze regeling staat het u uiteraard vrij een juridische procedure te starten om tot een uitspraak van de burgerlijke rechter te komen. Bedenk echter goed of u hiermee het beste bent geholpen.

Hier vindt u het reglement klachtafhandeling paramedici en het reglement geschillencommissie paramedici.